Kế hoạch học tập – Thời khóa biểu – Lịch thi

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của các lớp cao học ngành LUẬT KT 4A, 4B, 4C (theo hình thức trực tuyến)

20/10/2021

Căn cứ Lịch giảng dạy và học tập của các lớp cao học ngành LUẬT KT 4A, 4B, 4C; Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19; C...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27A, 27B ngành KDTM, KTQT và TCNH (theo hình thức trực tuyến)

01/10/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Khóa 27A, 27B ngành KDTM, KTQT và TCNH; Căn cứ tình hình thự...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Tài chính – Ngân hàng khóa 27a & 27b (NC, ƯD)

09/09/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của lớp cao học ngành Tài chính – Ngân hàng Khóa 27A & 27B (NC, ƯD); Căn c...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Kinh tế quốc tế Khóa 27B

07/09/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của lớp cao học ngành Kinh tế quốc tế Khóa 27B; Căn cứ tình hình thực tế dịch...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2 Tháng 9/2021

31/08/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2; Căn cứ tình hình thực tế...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Quản trị Kinh doanh Khóa 27A, B

24/08/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Quản trị kinh doanh 27A, B; Căn cứ tình hình thực tế dịch...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Kinh tế quốc tế (MIE) khóa 3A,B & Chính sách và Luật TMQT (MITPL) khóa 8A,B từ 19/8/2021 đến 09/9/2021

12/08/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Kinh tế quốc tế (MIE) khóa 3A,B & Chính sách và Luật TMQT (M...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ KHÓA 2 TUẦN TỪ 16/8/2021 ĐẾN 31/8/2021

12/08/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2; Căn cứ tình hình thực tế...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Tài chính – Ngân hàng K27A_UD

30/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của lớp cao học ngành Tài chính – Ngân hàng Khóa 27A_UD; Căn cứ tình hình...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ KHÓA 2 TUẦN TỪ 26/7/2021 ĐẾN 1/8/2021

26/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2; Căn cứ tình hình thực tê...