Giới thiệu

Giới thiệu chung

02/02/2023

KHOA SAU ĐẠI HỌC (DIVISION OF GRADUATE STUDIES) 1. Giới thiệu Trường Đại học Ngoại thương là trường đại học danh tiếng hàng đầu của...

Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sau đại học

18/09/2019

1. Cơ cấu tổ chức của Khoa Sau đại học 2. Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Sau đại học 2.1. Chức năng  Khoa Sau đại học có chức năng t...