Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sau đại học

18/09/2019


1. Cơ cấu tổ chức của Khoa Sau đại học

2. Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Sau đại học

2.1. Chức năng

 Khoa Sau đại học có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong toàn trường.

2.2. Nhiệm vụ

Khoa Sau đại học có những nhiệm vụ sau:

a)       Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định về công tác đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và tổ chức thực hiện, hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện các quy định đó;

b)       Nghiên cứu, tham mưu cho Ban giám hiệu về giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đổi mới tổ chức đào tạo sau đại học, thí điểm mô hình đào tạo mới trình độ sau đại học tiếp nhận chuyển giao công nghệ và chương trình đào tạo từ các nước tiên tiến.

c)       Đầu mối xây dựng và phát triển các ngành, chuyên ngành và chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đáp ứng nhu cầu xã hội, theo định hướng phát triển của Trường:

–        Chủ trì và phối hợp với Phòng Quản lý khoa học, các viện, khoa, bộ môn và các đơn vị có liên quan xây dựng đề án mở các ngành, chuyên ngành đào tạo sau đại học mới phù hợp với năng lực, định hướng phát triển của trường và nhu cầu xã hội;

–        Chủ trì và phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa chuyên môn và các đơn vị liên quan đề xuất với Hiệu trưởng về công nhận học phần và chuyển đổi kết quả học tập cho học viên sau đại học của Trường và học viên nước ngoài tham gia trong các chương trình trao đổi tại các chương trình sau đại học;

–        Phối hợp với các Viện, Khoa và các đơn vị có liên quan định kỳ rà soát, nghiên cứu đổi mới; hoàn thiện mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, cơ cấu kiến thức và phương pháp giảng dạy;

–        Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong việc cấp phát, quản lý mã số học phần, thẩm định đề cương chi tiết học phần trình độ sau đại học;

d)      Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Ban giám hiệu về kế hoạch phát triển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trên cơ sở khai thác các cơ hội phát triển, các cơ hội hợp tác gắn đào tạo với nghiên cứu với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước, triển khai thực hiện kế hoạch khi được phê duyệt;

e)      Thực hiện công tác quản lý đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ:

–        Đề xuất phương thức tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh trình độ sau đại học theo quy định của Bộ GDĐT và phù hợp với thực tiễn của Trường; tổ chức nhập học học viên khóa mới, phân lớp, áp mã số sinh viên, chỉ định ban cán sự lớp lâm thời;

–        Chủ trì và phối hợp với các viện, khoa, bộ môn và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyển sinh nghiên cứu sinh và cao học theo kế hoạch của Trường và quy định của Bộ GDĐT;

–        Chủ trì tổ chức xây dựng, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, thời khóa biểu của các ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo trình độ sau đại học;

–        Quản lý và lưu trữ: kết quả tuyển sinh, hồ sơ nhập học của học viên, nghiên cứu sinh, kết quả học tập, bảng điểm (bản gốc), hồ sơ tốt nghiệp của học viên, nghiên cứu sinh;

–        Chủ trì tổ chức xây dựng, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, thời khóa biểu của các chương trình đào tạo sau đại học;

–        Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện giờ lên lớp của giảng viên và học tập của học viên và nghiên cứu sinh;

–        Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lễ khai giảng, bế giảng, phát bằng tốt nghiệp cho các học viên, nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp;

–        Phối hợp với Phòng Công tác chính trị và Sinh viên tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Trường đối với học viên, nghiên cứu sinh; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong học viên, nghiên cứu sinh;

–        Chủ trì và phối hợp với các viện, khoa, bộ môn và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các ban, tiểu ban, hội đồng đánh giá chuyên đề, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sĩ và các nội dung khác thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định;

–        Chủ trì và phối hợp với các Khoa đào tạo ngoại ngữ để đánh giá năng lực ngoại ngữ của học viên cao học và nghiên cứu sinh theo quy định;

–        Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng trong đào tạo sau đại học;

–        Chủ trì và phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng kế hoạch động, kế hoạch ngân sách về hoạt động đào tạo sau đại học; chủ trì xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo sau đại học và triển khai thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học.

–        Phối hợp với Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và các đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo để có những điều chỉnh cần thiết; triển khai công tác kiểm định chất lượng đối với các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiên sĩ;

–        Phối hợp với phòng Tổ chức – Nhân sự, Phòng Hợp tác quốc tế, các Viện, Khoa chuyên môn và các đơn vị có liên quan theo dõi, quản lý việc thực hiện hợp đồng mời giảng viên thỉnh giảng trong nước và nước ngoài cho các chương trình đào tạo sau đại học;

f)      Quản lý các lớp ôn thi phục vụ tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

–        Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức và quản lý các lớp bổ sung kiến thức cho cá nhân có nhu cầu nhằm đáp ứng yêu cầu đối với đối tượng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ theo quy định;

g)      Chủ trì và phối hợp với các viện, khoa, bộ môn và các đơn vị có liên quan quản lý một số chương trình liên kết đào tạo sau đại học theo quyết định của Hiệu trưởng;

h)      Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát các Cơ sở thuộc Trường trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại các Cơ sở theo quy định;