Văn bản pháp quy

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-ĐHNT

01/03/2019

Sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 572/QĐ-ĐHNT ngày 05/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc sửa đổi, bổ sung Quy...

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

02/08/2016

QUY ĐỊNH Đào tạo trình độ tiến sĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 673 /QĐ-ĐHNT  ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại...

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

02/08/2016

QUY ĐỊNH Đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số: 362/QĐ/ĐHNT ngày 25 tháng 03 năm...