Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS ĐÀO HỒNG VÂN – K19B, ngành Kinh tế quốc tế

21/09/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đào Hồng Vân, về đề tài: “Phát triển log...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS NGUYỄN QUANG HUY – K19B, ngành Quản trị kinh doanh

21/09/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Huy về đề tài: “Xây dựng bộ...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS VƯƠNG THỊ BÍCH NGÀ – K22, ngành Kinh tế quốc tế

09/09/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Vương Thị Bích Ngà, về đề tài: “Các yếu...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Khamkeo MANIVONG – K22, ngành Quản trị kinh doanh

12/08/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Khamkeo MANIVONG về đề tài: “Hiệu ứng la...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Huy Đức – K21, ngành Kinh tế quốc tế

15/07/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Huy Đức về đề tài: “Đẩy mạnh xuất k...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Hạnh – K21, ngành Quản trị kinh doanh

14/07/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hạnh về đề tài: “Nghiên cứu c...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Dương Thị Thanh Thủy – K22, ngành Quản trị kinh doanh

27/05/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Dương Thị Thanh Thuỷ về đề tài: “Đánh gi...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Phương Thảo Quỳnh – K20A, ngành Kinh tế quốc tế

10/05/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Phương Thảo Quỳnh về đề tài: “Bẫy thu...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Hằng Mỹ Hạnh – K21, ngành Kinh tế quốc tế

10/05/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Hằng Mỹ Hạnh về đề tài: “Đánh giá vai...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đoàn Vân Hà – K20A, ngành Kinh tế quốc tế

29/04/2022

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đoàn Vân Hà về đề tài: “Chính sách hợp t...