Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Hoàng Thị Thanh – K20A, ngành QTKD

29/04/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thanh về đề tài: “Phát triển M...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Hoàng Hải Yến – K20B, ngành QTKD

29/04/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Hải Yến về đề tài: “Nghiên cứu ảnh...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Trần Thanh Phương – K22, ngành KTQT

06/04/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Thanh Phương về đề tài: “Thu hút đầ...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Hoàng Anh Duy – K21, ngành QTKD

26/03/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Anh Duy về đề tài: “Xây dựng và ph...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Hoàng Hải – K20A, ngành KTQT

05/03/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Hải về đề tài: “Đẩy mạnh qua...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Đỗ Hương Giang – K22, ngành QTKD

05/03/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đỗ Hương Giang về đề tài: ““Hoạt động mua...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Nguyễn Đăng Khoa – K22, ngành QTKD

05/03/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Khoa về đề tài: “Các nhân tố ả...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Trịnh Quang Hưng – K20A, ngành KTQT

17/02/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trịnh Quang Hưng về đề tài: “ Đầu tư trự...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thu Huyền – K18A, ngành KTQT

20/01/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền, về đề tài: “Nghiên c...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Trần Ngọc Mai – K21, ngành KTQT

07/01/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Ngọc Mai, về đề tài: “Trách nhiệm xã...