Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27AB ngành Kinh doanh thương mại, Kinh tế quốc tế, TCNH và Luật kinh tế – Khóa 4A (theo hình thức trực tuyến)

24/10/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Khóa 27 ngành KDTM, KTQT, TCNH và Luật kinh tế – Khóa 4A;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau Đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27 ngành KDTM, KTQT, TCNH và Luật kinh tế – Khóa 4A; cụ thể như sau:

TT

Học phần

Lớp

Số lượng học viên

Thời gian thi

Ngày thi

Tên phòng thi

1.

Phần mềm ứng dụng trong Tài chính – Ngân hàng

TCNH 27A

45

18h30

28/10/2021

Thi CK_CHTCNH27A_UD – Phần mềm UD trong TC-NH

2.

Thương mại hóa các quyền sở hữu công nghiệp

Luật KT 4A

25

08h30

31/10/2021

Thi CH LKT 4A-Thương mại hóa các quyền SHCN

3.

Marketing QT

KTQT27A

9

18h30

02/11/2021 Thi CK_CHKTQT27A- Marketing QT

4.

Kinh tế quốc tế

TCNH27A

46

18h30

05/11/2021

Thi CK_CHTCNH27A – Kinh tế quốc tế

5.

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Luật KT 4C

23

08h30

06/11/2021

Thi CK_Lớp CHLKT4C_Hợp đồng MBHHQT

6.

Đàm phán KTQT

KTQT 27B

8

14h00

07/11/2021

Thi CK_CHKTQT27B- Đàm phán KTQT

7.

Kinh tế và quản lý môi trường

KTQT 27B

8

16h00

07/11/2021 Thi CK_CHKTQT27B- KT& Qly môi trường

8.

Hợp đồng tương lai và quyền chọn

TCNH 27A_UD, NC

44

18h30

15/11/2021

Thi CK_CHTCNH27A (NC, UD) – Hợp đồng TLQC

Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/ trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật