Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27AB ngành Kinh doanh thương mại, TCNH và Luật kinh tế – Lớp 4B, 4C (theo hình thức trực tuyến)

11/11/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Khóa 27 ngành KDTM, TCNH và Luật kinh tế – Lớp 4B, 4C;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau Đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27 ngành KDTM, TCNH và Luật kinh tế – Lớp 4B, 4C; cụ thể như sau:

TT

Học phần

Lớp

Số lượng học viên

Thời gian thi

Ngày thi

Tên phòng thi

1.

Hợp đồng tương lai và quyền chọn

TCNH27A_UD, NC

44

18h30

15/11/2021

Thi CK_CHTCNH27A (NC, UD) – Hợp đồng TLQC

2.

Trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp

Luật KT 4B

24

18h30

17/11/2021

Thi CK_Lớp CHLKT4B_Trọng tài và các PTGQTC

3.

Tài chính doanh nghiệp

TCNH27B (NC, UD)

35

18h30

22/11/2021

Thi CK_CHTCNH27B (NC, UD) – Tài chính DN

4.

Đàm phán quốc tế

KDTM27

11

18h30

23/11/2021

Thi CK_CHKDTM27- Đàm phán quốc tế

5.

Pháp luật cạnh tranh

Luật KT 4C

23

14h00

28/11/2021

Thi CK_Lớp CHLKT4C_Pháp luật cạnh tranh

6.

Truyền thông trong kinh doanh quốc tế

KDTM27

11

18h30

30/11/2021

Thi CK_CHKDTM27-Truyền thông trong KDQT

Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/ trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật