Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Tài chính – Ngân hàng khóa 27a & 27b (NC, ƯD)

09/09/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của lớp cao học ngành Tài chính – Ngân hàng Khóa 27A & 27B (NC, ƯD);

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của của lớp cao học ngành TCNH 27A, 27B (NC, ƯD), cụ thể như sau:

1. LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN LỚP CH TCNH27A & 27B (NC, UD)

TT

Tên học phần

Giảng viên giảng dạy

Lớp

Thời gian thi

Ngày thi

Hình thức thi

Mã phòng thi

Đơn vị quản lý chuyên môn

Ghi chú

1 Tài chính doanh nghiệp

PGS, TS Nguyễn Việt Dũng

Lớp TCNH 27A (NC, ƯD)

18h30′

15/9/2021

Thi viết online

CHTCNH27A(NC, ƯD) – Tài chính DN

Khoa TCNH

 
2 Phương pháp lượng cho tài chính

PGS, TS Nguyễn Việt Dũng

Lớp TCNH 27B (NC, ƯD)

18h30′

15/9/2C021

Thi viết online

CHTCNH27B (NC, ƯD) – Phương pháp lượng cho TC

Khoa TCNH

 

2.  Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

3.  Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với: Giảng viên giảng dạy/ trông thi; Cán bộ phụ trách lớp; Bộ phận kỹ thuật.