Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Kinh tế quốc tế (MIE) khóa 3A,B & Chính sách và Luật TMQT (MITPL) khóa 8A,B từ 19/8/2021 đến 09/9/2021

12/08/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Kinh tế quốc tế (MIE) khóa 3A,B & Chính sách và Luật TMQT (MITPL) khóa 8A,B;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau Đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Kinh tế quốc tế (MIE) khóa 3A,B và Chính sách và Luật TMQT (MITPL) khóa 8A,B, cụ thể như sau:

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRỰC TUYẾN – LỚP CAO HỌC

KINH TẾ QUỐC TẾ (MIE) & CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT TMQT (MITPL)

TT Học phần Lớp Số lượng học viên Đơn vị chuyên môn phụ trách HP Ngày thi Thời gian bắt đầu Tên phòng thi (trên Msteam)
1 Data analysis MIE 3A,B 17 Khoa KTQT 6/9/2021 18h30 MIE3A_3B_Data analysis
2 Intermediate Econometrics MIE 3B 7 Khoa KTQT 30/8/2021 18h30 MIE3B Intermediate Econometrics
3 Intermediate Macroeconomics MIE 3B 7 Khoa KTQT 26/8/2021 18h30 MIE3B Intermediate Macroeconomics
4 Intermediate Microeconomics MIE 3B 7 Khoa KTQT 19/8/2021 18h30 MIE3B_Intermediate Microeconomics
5 International Economics Negotiation MITPL 8A,B và MIE 3A 27 Khoa KTQT 19/8/2021 18h30 MITPL8A_8B_MIE3A International Economics Negotiation
6 Managerial Economics MITPL 8A,B, MIE 3A,B 34 Khoa KTQT 9/9/2021 18h30 MITPL8A_8B_MIE3A_3B Managerial Economics
7 Regional Integration in Asia MITPL 8A,B, MIE 3A,B 34 Khoa KTQT 23/8/2021 18h30 MITPL8A_8B_MIE3A_3B Regional Integration in Asia
8 Principle of International Public Law MITPL 8A,B 17 Khoa Luật 26/8/2021 18h30 MITPL8A_8B Principle of International Public Law
9
Guide to Master thesis writing
MITPL 8A,B 17 Viện KT&KDQT 13/9/2021 18h30 MITPL8A_8B Guide to Master thesis writing
10 Trade theory MITPL 8A,B 17 Viện KT&KDQT 6/9/2021 18h30 MITPL8A_8B Trade theory
11 Trade in services MITPL 8A,B 17 Viện KT&KDQT 30/8/2021 18h30 MITPL8A_8B Trade in services

Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/ trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật