Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của các lớp cao học ngành LUẬT KT 4A, 4B, 4C (theo hình thức trực tuyến)

20/10/2021

Căn cứ Lịch giảng dạy và học tập của các lớp cao học ngành LUẬT KT 4A, 4B, 4C;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần bổ sung kiến thức và các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau Đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của các lớp cao học ngành Luật KT, cụ thể như sau:

TT

Học phần

Lớp

Thời gian thi

Ngày thi

Tên phòng thi

Ghi chú

1.

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Luật KT 4A

14h00

24/10/2021

Thi kết thúc học phần_Lớp CHLKT4A_Môn Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp  

2.

Triết học

Luật KT 4C

14h00

24/10/2021

Thi Triết,CH Luật KT 4C QN  

3.

Thương mại hóa và các quyền SHCN

Luật KT 4A

08h30

31/10/2021

Thi CK-Lớp LKT 4A-TMH và các quyền SHCN  

Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/ trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật