Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27A, 27B ngành KDTM, KTQT và TCNH (theo hình thức trực tuyến)

01/10/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Khóa 27A, 27B ngành KDTM, KTQT và TCNH;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau Đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27A, 27B ngành KDTM, KTQT và TCNH; cụ thể như sau:

TT

Học phần

Lớp

Số lượng học viên

Thời gian thi

Ngày thi

Tên phòng thi

1.

Kinh doanh quốc tế

KTQT27A, KTQT27B

17

18h30

07/10/2021

CHKTQT27AB-Kinh doanh QT

2.

Chuyên đề thực hành 2: Thuế trong thương mại quốc tế

KDTM27

11

18h30

07/10/2021

CHKDTM27-CD2: Thuế trong TMQT

3.

Quản trị ngân hàng thương mại

TCNH27B

35

18h30

07/10/2021

CHTCNH27B-Quản trị NHTM

4.

Phân tích tài chính

TCNH27A_UD, NC

43

18h30

08/10/2021

CHTCNH27A (NC, UD) – Phân tích tài chính

5.

Ngân hàng và thị trường vốn

TCNH27B; TCNH27A

38

18h30

12/10/2021

CHTCNH27B, 27A – Ngân hàng và TTV

Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/ trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật