Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Quản trị Kinh doanh Khóa 27A, B

24/08/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Quản trị kinh doanh 27A, B;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau Đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học cao học Quản trị kinh doanh 27A, B; cụ thể như sau:

TT

Học phần

Lớp

Số lượng học viên

Thời gian thi

Ngày thi

Tên phòng thi

1. Quản trị marketing quốc tế

QTKD 27A

52

18h30

28/8/2021 K27A Quản trị marketing quốc tế
2. Quản trị tài chính doanh nghiệp

QTKD 27A

52

18h30

30/8/2021 K27A Quản trị tài chính doanh nghiệp
3. Pháp luật kinh doanh quốc tế

QTKD 27A

52

18h30

31/8/2021 K27A Pháp luật Kinh doanh quốc tế
4. Kế toán quản trị

QTKD 27B

42

18h30

29/8/2021 K27B Kế toán quản trị
5. Triết học

QTKD 27B

42 + 01 (EMBA 6)

18h30

07/9/2021 K27B Triết học
6. Kinh tế học quản lý

QTKD 27B

42

18h30

11/9/2021 K27B Kinh tế học quản lý
7. Quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế

QTKD 27B

42

18h30

12/9/2021 K27B Quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế
8. Quản trị thương mại điện tử

QTKD 27B

42

18h30

17/9/2021 K27B Quản trị thương mại điện tử

Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/ trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật