Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp thạc sĩ Chính sách và Luật TMQT 8A và 8B tháng 10/2021 (theo hình thức trực tuyến)

06/10/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp thạc sĩ Chính sách và Luật TMQT 8A và 8B;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau Đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp thạc sĩ Chính sách và Luật TMQT 8A và 8B tháng 10/2021; cụ thể như sau:

TT

Học phần

Lớp

Số lượng học viên

Thời gian thi

Ngày thi

Tên phòng thi

1.

Intellectual Property Law

MITPL8A

5

18hC30

15/10/2021

Final assessment_MITPL8A Intellectual Property Law

2.

World trade law

MITPL8 (A/B)

17

18h30

20/10/2021

Final assessment_MITPL8A_8B World trade law

Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/ trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật