Thông báo về việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

01/11/2023

Trường Đại học Ngoại thương thông báo cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học, người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các loại chứng chỉ được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép sử dụng như sau:

1. Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) do các đơn vị tổ chức thi do Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tại Thông báo số 1098/TB-QLCL ngày 07/7/2023.

2. Các chứng chỉ khác bao gồm:

– Chứng chỉ APTIS ESOL: do Hội đồng Anh cấp;

– Các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài (gồm Tiếng Anh và các ngôn ngữ khác theo quy định hiện hành, không chấp nhận chứng chỉ thi theo hình thức Home edition) do các cơ sở được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tại Việt Nam theo Thông báo số 879/TB-QLCL ngày 08/6/2023 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo.

Danh sách các loại chứng chỉ và địa điểm thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên tục được cập nhật trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các nghiên cứu sinh, học viên và người dự tuyển cần theo dõi trên Cổng thông tin của Bộ và Khoa Sau đại học để lựa chọn đơn vị tổ chức thi cấp chứng chỉ hợp lệ.

File đính kèm:

Thông báo số 976/TB-ĐHNT ngày 01/11/2023;

Danh sách 128 địa điểm thi trong Thông báo số 879/TB-QLCL ngày 08/6/2023;

Danh sách các đơn vị cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong Thông báo số 1098/TB-QLCL ngày 07/7/2023.

Link liên quan để cập nhật liên tục thông tin:

– Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/default.aspx

– Thông báo về văn bằng chứng chỉ của Cục Quảng lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://vqa.moet.gov.vn/vi/thong-bao-quan-ly-vb-cc/

– Mọi thông tin chi tiết về kỳ thi và hồ sơ đăng ký dự thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường Đại học Ngoại thương vui lòng xem tại: https://vstep.ftu.edu.vn/category/ky-thi-vstep/thong-bao-thi-vstep/