Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Luật kinh tế – Khóa 4A, 4B (theo hình thức trực tuyến)

28/09/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Luật kinh tế – Khóa 4A, 4B;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau Đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học cao học ngành Luật kinh tế – Khóa 4A, 4B; cụ thể như sau:

TT

Học phần

Lớp

Số lượng học viên

Thời gian thi

Ngày thi

Tên phòng thi

1.

Pháp luật về thương mại dịch vụ

Luật KT 4A

25

14h00

02/10/2021

CH LKT 4A-PL về TMDV

2.

Hợp đồng tín dụng và các biện pháp bảo đảm

Luật KT 4A

25

18h30

06/10/2021

CH LKT 4A-Hợp đồng tín dụng và các BPBĐ

3.

Pháp luật cạnh tranh

Luật KT 4B

24

18h30

12/10/2021

CH LKT 4B-PL cạnh tranh

4.

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Luật KT 4B

24

18h30

18/10/2021

CH LKT 4B-Hợp đồng MBHHQT

Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/ trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật