Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27A,B ngành Kinh tế quốc tế, Tài chính – Ngân hàng và Luật kinh tế – Lớp 4B, 4C (theo hình thức trực tuyến)

29/11/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Khóa 27 ngành KTQT, TCNH và Luật kinh tế – Lớp 4B, 4C;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau Đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27 ngành KTQT, TCNH và Luật kinh tế – Lớp 4B, 4C; cụ thể như sau:

TT

Học phần

Lớp

Số lượng học viên

Thời gian thi

Ngày thi

Tên phòng thi

1.

Quản trị các định chế tài chính

TCNH 27A (NC, UD)

45

18h30

03/12/2021

Thi CK_CHTCNH27A (NC, UD) – Quản trị các định chế TC

2.

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Luật KT 4C

23

14h00

05/12/2021

Thi CK_Lớp CHLKT4C_Mua bán và sáp nhập

3.

Tài trợ thương mại quốc tế

KTQT 27A; KTQT 27B

17

18h30

09/12/2021

Thi CK-Lớp CHKTQT27A,B- Tài trợ TMQT

4.

Pháp luật về thương mại dịch vụ

Luật KT 4B

24

18h30

10/12/2021

Thi CK_Lớp CHLKT4B_Pháp luật về TMDV

5.

Phân tích tài chính

TCNH 27B (UD)

30

18h30

20/12/2021

Thi CK_CHTCNH27B_UD – Phân tích TC

6.

Tài chính hành vi ứng dụng

TCNH 27B (UD)

30

18h30

22/12/2021

Thi CK_CHTCNH27B_UD – Tài chính hành vi UD

Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/ trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật