MÔN THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2019

05/03/2019

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về thay đổi môn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ sẽ áp dụng từ năm 2019.

Môn thi tuyển sinh của các ngành/chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ cụ thể như sau:

(đề cương chi tiết vui lòng click vào từng môn thi)

 

TT

Ngành/chương trình Môn thi Hình thức thi
1 Kinh tế quốc tế

(Giảng dạy bằng Tiếng Việt)

– Môn chủ chốt: Kinh tế quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
2 Kinh tế quốc tế

(Giảng dạy bằng Tiếng Anh)

– Môn chủ chốt: Kinh tế quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết
3 Chính sách và Luật thương mại quốc tế – Môn chủ chốt: Kinh tế quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết
4 Quản trị kinh doanh – Môn chủ chốt: Quản trị học Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
5 Điều hành cao cấp – Môn chủ chốt: Quản trị học Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết
6 Kinh doanh thương mại – Môn chủ chốt: Chính sách thương mại quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
7 Tài chính – Ngân hàng – Môn chủ chốt: Nguyên lý cơ bản Tài chính – Ngân hàng Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
8 Luật Kinh tế – Môn chủ chốt: Pháp luật đại cương Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết