Thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 theo hình thức TRỰC TUYẾN

24/12/2021

Căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021;

Căn cứ các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Hà Nội.

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 theo hình thức trực tuyến, cụ thể:

Ngày thi: 8h00 Thứ Sáu, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Hình thức thi: Trực tuyến

Phần mềm sử dụng: MsTeam

Thời gian phổ biến quy chế thi và hướng dẫn kỹ thuật tham gia dự thi (dự kiến): 14h00 Thứ Ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021.

Thí sinh tham gia nghe phổ biến quy chế thi và hướng dẫn kỹ thuật tham gia dự thi tại: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjk3OWQ0YmUtODc0Yi00ZGM4LWE3ZjEtNzk5MjNjNTU3NDlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22588b13a3-653b-4cf7-8ac0-59847eb2dc88%22%2c%22Oid%22%3a%22b0f3e29d-4fda-410f-ad94-060562240f7d%22%7d

Trong trường hợp thí sinh không đủ điều kiện kỹ thuật tham dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo hình thức trực tuyến có thể đăng ký tham dự thi tại Trường Đại học Ngoại thương. Các thí sinh trên sẽ được bố trí thi trực tuyến tại trường và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của thành phố.

Thủ tục đăng kí thi trực tuyến tại trường và các biện pháp phòng, chống dịch, Nhà trường sẽ gửi thông báo sau.

Để biết thêm thông tin chi tiết, các Anh/Chị truy cập trang thông tin điện tử của Khoa Sau đại học: https://sdh.ftu.edu.vn hoặc vui lòng liên hệ theo số Hotline 0353 901 533, hoặc qua Messenger trên fanpage facebook: Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương.

Xin trân trọng cảm ơn./.