THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ KHÓA 2 TUẦN TỪ 16/8/2021 ĐẾN 31/8/2021

12/08/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2, cụ thể như sau:

LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN LỚP CAO HỌC

QUẢN LÝ KINH TẾ KHÓA 2

TT

Tên học phần Giảng viên giảng dạy Lớp SL học viên Thời gian thi chính thức Ngày thi

Mã phòng thi

1

Đàm phán và quản lý xung đột

TS Phạm Thị Cẩm Anh

QLKT2A

23

18h00

26/08/2021

QLKT2A-ĐÀM PHÁN&QL XUNG ĐỘT

2

Đầu tư quốc tế

TS Đỗ Ngọc Kiên

QLKT2C

13

18h00

19/08/2021

QLKT2C- ĐẦU TƯ QT

3

Phát triển kinh tế vùng và địa phương

TS Đỗ Ngọc Kiên

QLKT2D

25

18h00

31/08/2021

QLKT2D – PHÁT TRIỂN KT VÙNG&ĐP

4

Đổi mới sáng tạo

PGS, TS Lê Thị Thu Hà

QLKT2B

25

14h00-15h00

29/08/2021

QLKT2B-ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/ trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật