Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Tài chính – Ngân hàng K27A_UD

30/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của lớp cao học ngành Tài chính – Ngân hàng Khóa 27A_UD;
Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;
Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của của lớp cao học ngành TCNH 27A_UD, cụ thể như sau:
1. LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN LỚP CH TCNH27A_UD
TT Tên học phần Giảng viên giảng dạy Lớp Thời gian thi Ngày thi Hình thức thi Mã phòng thi Đơn vị quản lý chuyên môn Ghi chú
1 Tài chính hành vi ứng dụng PGS, TS Phan Trần Trung Dũng Lớp TCNH 27A_UD 18h30′ 05/8/2021 Thi viết online CHTCNH27A_UD-Tài chính hành vi UD Khoa TCNH
2.      Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams
3.      Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với: Giảng viên giảng dạy/ trông thi; Cán bộ phụ trách lớp; Bộ phận kỹ thuật.