THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ KHÓA 2 TUẦN TỪ 26/7/2021 ĐẾN 1/8/2021

26/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

      Khoa Sau đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2 tuần từ 26/7/2021 đến 1/8/2021, cụ thể như sau:

  1. LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN LỚP CH QUẢN LÝ KINH TẾ KHÓA 2
TT Tên học phần Lớp Thời gian thi chính thức Ngày thi Hình thức thi Mã phòng thi
1
Khoa học quản lý
QLKT2D 8h30 – 9h30 31/07/2021 Tự luận với câu hỏi tư duy, 60 phút CHQLKT2D-KH QUẢN LÝ
2 Quản lý nhà nước về thuế QLKT2B  8h30-9h30 31/7/2021 Thi viết : 60 phút CHQLKT2B-QLNN về THUẾ

Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật