DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI NGOẠI NGỮ VÀ THÍ SINH HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN KỲ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

25/07/2018

1. Khoa Sau đại học xin thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện miễn thi ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018.

Chi tiết xem tại đây

2. Khoa Sau đại học xin thông báo danh sách các thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018.

Chi tiết xem tại đây

Trân trọng