CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP – EMBA

02/08/2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP – EMBA

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1938/QĐ-ĐHNT ngày 20 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương)

2. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình:       EMBA – thạc sĩ Điều hành cao cấp

Trình độ đào tạo:        Thạc sĩ

Ngành đào tạo:            Kinh doanh

Chuyên ngành:            Quản trị kinh doanh

Mã số:                           60.34.01.02

Định hướng:                 Ứng dụng

Hình thức đào tạo:   Giáo dục chính quy

2.1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung:

Chương trình EMBA nhằm đào tạo các nhà quản trị trung và cao cấp có tầm nhìn chiến lược, có năng lực tư duy và điều hành, có kỹ năng thiết yếu trong quản trị doanh nghiệp, phát hiện vàgiải quyết được những vấn đề gặp phải trong thực tiễn. Chương trình EMBA cũng cung cấp kiến thức và trải nghiệm để học viên có thể trở thành chuyên gia tư vấn trong quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức: người học được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế, xã hội và nhân văn; kiến thức chuyên sâu, hiện đại, mang tính thực tiễn cao về quản trị điều hành như quản trị chiến lược và lãnh đạo, quản trị đổi mới, khởi sự kinh doanh, tâm lý học trong quản lý, quản trị nhân sự, quản trị thương hiệu, quản trị xung đột, quản trị tài chính, kế toán … để phát triển sự nghiệp hoặc khởi sự kinh doanh thành công.

Về kỹ năng: người học được trang bị kỹ năng lãnh đạo, điều hành; kỹ năng vận dụng sáng tạo các công cụ quản trị hiện đại; kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin; kỹ năng giao tiếp, đàm phán; kỹ năng giải quyết xung đột, quản trị sự thay đổi; kỹ năng sử dụng tâm lý học và nhân tướng học trong điều hành; kỹ năng ứng dụng CNTT và ngoại ngữ trong quản trị điều hành.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: người học có ý thức tuân thủ pháp luật, có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội, có tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo; có tầm nhìn sâu rộng, có năng lực hoạch định chiến lược, có khả năng thiết lập, tổ chức và điều hành các hoạt động, dự án kinh doanh; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường có tính cạnh tranh cao; có năng lực khởi nghiệp; có phong cách làm việc chuyên nghiệp phù hợp với xu thế phát triển của hoạt động kinh doanh trên thế giới.

2.2. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, người học sẽ đạt được các kiến thức, kỹ năng và phẩm chất như sau.

2.2.1. Chuẩn về kiến thức, năng lực chuyên môn

–  Có kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế, xã hội và nhân văn;

–  Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại, mang tính thực tiễn cao về quản trị điều hành;

–  Có trình độ ngoại ngữ: theo quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Ngoại thương.

–  Có năng lực hoạch định chiến lược;

–  Có năng lực thiết lập, tổ chức và điều hành các hoạt động, dự án kinh doanh;

–  Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường có tính cạnh tranh cao;

–  Có năng lực khởi nghiệp.

2.2.2. Chuẩn về kỹ năng

–  Có kỹ năng lãnh đạo, điều hành;

–  Có kỹ năng vận dụng sáng tạo các công cụ quản trị hiện đại;

–  Có kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin;

–  Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán;

–  Có kỹ năng giải quyết xung đột, quản trị sự thay đổi;

–  Có kỹ năng sử dụng tâm lý học và nhân tướng học trong điều hành;

–  Có kỹ năng ứng dụng CNTT và ngoại ngữ trong quản trị điều hành.

2.2.3. Chuẩn về thái độ và trách nhiệm nghề nghiệp

–  Có ý thức tuân thủ pháp luật;

–  Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp;

–  Có trách nhiệm với xã hội;

–  Có tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo;

–  Có phong cách làm việc chuyên nghiệp phù hợp với xu thế phát triển của hoạt động kinh doanh trên thế giới.

2.2.4. Vị trí việc làm có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp, người học có thể đảm nhiệm các vị trí quản lý điều hành trong các doanh nghiệp như trưởng phó phòng, giám đốc, phó giám đốc của công ty, giám đốc điều hành (CEO). Đồng thời, với kinh nghiệm thực tiễn và các kiến thức, công cụ quản trị hiện đại được chương trình đào tạo trang bị, người họccó thể trở thành các chuyên gia tư vấn về quản trị điều hành doanh nghiệp, hoặc giảng dạy trong các trường đại học đào tạo về quản trị kinh doanh.

2.2.5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Với các kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp chuyên nghiệp, các thạc sĩ tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp có thể tiếp tục học tập, trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành tại đơn vị công tác. Ngoài ra, các thạc sĩ có thể đăng ký vào các chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị kinh doanh trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, người học có khả năng tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các tri thức và kỹ năng còn thiếu, các kiến thức mới về quản trị kinh doanh trên thế giới nhằm đáp ứng với yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở đơn vị công tác.

2.3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo 18 tháng học tập trung, 24 tháng nếu học không tập trung.

2.4. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa là 60 tín chỉ, bao gồm: 16 học phần + 3 chuyên đề + 1 luận văn (7 tín chỉ).

2.5. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình học bao gồm 60 tín chỉ chia làm 16 học phần, 3 chuyên đề và luận văn thạc sĩ. Trong chương trình, học viên được tham quan, khảo sát thực tế trong hoặc ngoài nước.

Nội dung chương trình chia làm 4phần: phần kiến thức chung, phần kiến thức cơ sở ngành, phần kiến thức chuyên ngành và luận văn thạc sĩ. Phần kiến thức chuyên ngành được tổ chức thành 3 module: lãnh đạo kinh doanh trong môi trường toàn cầu, quản trị nguồn nhân lực, và quản trị điều hành theo chức năng.

Nội dung cụ thể của chương trình như sau:

Mã số học phần

Học phần

Số tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Phần chữ

Phần số

Lý thuyết

Bài tập, thảo luận

Thực tập, tiểu luận

Tự học, chuẩn bị cá nhân

Phần 1: Kiến thức chung

(General Knowledge)

7

       

TRI

601

Triết học (Philosophy)

4

45

0

75

60

TOA

601

Thống kê ứng dụng cho nhà quản trị điều hành (Applied Statistics for Executives)

3

30

0

45

60

Phần 2: Kiến thức cơ sở ngành

(Core Knowledge)

6

       

Học phần bắt buộc (Core course)

3

 

 

 

 

QTR

620

Quản trị chiến lược cho nhà điều hành (Strategic Management for Executives)

3

30

0

45

60

Học phần lựa chọn (Elective courses) – chọn 1 trong số 2 học phần

3

       

KET

605

Kế toán dành cho nhà điều hành (Accounting for executives)

3

30

0

45

60

KET

606

Kế toán tài chính và quản trị trong quyết định kinh doanh (Financial & Managerial Accounting for decision making)

3

30

0

45

60

Phần 3: Kiến thức chuyên ngành

(Professional Knowledge)

 

 

 

 

 

Module 3.1: Lãnh đạo kinh doanh trong môi trường toàn cầu (Managing business in a global context)

12

       

Học phần bắt buộc (Core courses)

6

       

QTR

621

Quản trị thay đổi (Change Management)

3

30

0

45

60

QT

622

Quản trị kinh doanh quốc tế (International Business Management)

3

30

0

45

60

Học phần lựa chọn (Elective courses) – chọn 2 trong số 4 học phần

6

       

QTR

623

Đạo đức kinh doanh và quản trị công ty (Business Ethics and Corporate Governance)

3

8

0

111

16

QTR

624

Lãnh đạo trong môi trường toàn cầu (Leadership in a Global Context)

3

8

0

111

16

QTR

625

Quản trị đổi mới sáng tạo (Innovation Management)

3

8

0

111

16

QTR

626

Tinh thần doanh nhân, khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa (Entrepreneur Spirit, Entrepreneurship and SME Management)

3

8

0

111

16

PLU

605

Pháp luật kinh doanh (Business Law)

3

8

0

111

16

Chuyên đề 1 (lựa chọn 1 trong các nội dung):

– Các công cụ quản trị hiện đại cho nhà điều hành (Modern Tools in Management for Executives)

– Những vấn đề mới trong môi trường kinh doanh toàn cầu (Contemporary Issues in Global Business Management)

– Các chuyên đề khác (Other topics)

2

 

 

45

45

Module 3.2: Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management)

12

       

Các học phần bắt buộc(Core courses)

6

       

QTR

627

Quản trị nguồn nhân lực chiến lược (Strategic Human Resource Management)

3

30

0

45

60

QTR

610

Hành vi tổ chức (Organizational Behaviour)

3

30

0

45

60

Các học phần lựa chọn (Elective courses) – chọn 2 trong số 4 học phần

6

30

0

45

60

QTR

628

Văn hóa doanh nghiệp (Corporate Culture)

3

8

0

111

16

KDO

606

Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh (Communications and Negotiation in Business)

3

8

0

111

16

KDO

607

Tâm lý học, nhân tướng học và phong thủy cho nhà điều hành (Psychology, Astrology,  and Geomacy for Executives)

3

8

0

111

16

QTR

629

Quản trị xung đột và giải quyết tranh chấp (Conflict Management and Dispute Settlement)

3

8

0

111

16

Chuyên đề 2 lựa chọn 1 trong các nội dung:

–       Phát triển và tạo động lực cho nhân viên (Human resource development and motivation)

–       Công cụ triển khai chiến lược BSC-KPI (BSC-KPI strategic implementation tools)

–       Các chuyên đề khác (Other topics)

1

0

0

30

15

Module 3.3: Quản trị điều hành theo chức năng (Cross-functional management)

12

       

Các học phần bắt buộc(Core courses)

9

       

TMA

604

Logistics và quản trị chuỗi cung ứng (Logistics & Supply Chain Management)

3

30

0

45

60

QTR

650

Quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao (Advanced Corporate Financial Management)

3

30

0

45

60

MKT

603

Quản trị marketing và thương hiệu (Branding and Marketing Management)

3

30

0

45

60

Các học phần lựa chọn (Elective courses) – chọn 1 trong số 4 học phần

3

 

 

 

 

QTR

630

Quản trị hệ thống thông tin trong doanh nghiệp (Corporate Information System Management)

3

8

0

111

16

QTR

602

Quản trị tác nghiệp (Operations Management)

3

8

0

111

16

QTR

608

Quản trị rủi ro (Risk Management)

3

8

0

111

16

QTR

603

Quản trị dự án cho nhà điều hành (Project Management for Executives)

3

8

0

111

16

Chuyên đề 3 lựa chọn 1 trong các nội dung sau:

–          Thực hành quản trị tại 1 doanh nghiệp điển hình

–           Hệ thống quản lý chất lượng 5S (5S quality management system)

–           Quản trị rủi ro pháp lý

–           Các chuyên đề khác (other topics)

1

 

 

45

 

Phần 4: Luận văn

(Thesis)

7

       

Tổng cộng

60

       

Trong chương trình sẽ tổ chức một chuyến đi tham quan, khảo sát thực tế hoạt động doanh nghiệp tại một tỉnh, thành phố khác trong nước, hoặc tại một địa điểm ở nước ngoài (dựa trên các quan hệ mạng lưới đối tác quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương). Chuyến đi tham quan thực tế là bắt buộc với học viên. Mỗi khóa học sẽ tổ chức các chuyến đi tới các địa điểm khác nhau, thời gian dự kiến từ 01 đến 07 ngày. Kinh phí cho chuyến đi sẽ nằm ngoài học phí và sẽ được học viên đóng góp theo tình hình thực tế.

3. TUYỂN SINH

3.1. Đối tượng và điều kiện dự thi

Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

3.1.1. Về văn bằng

Người dự thi tuyển sinh chương trình thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA) cần có một trong các điều kiện sau:

– Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngoại thương.

– Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Quản trị kinh doanh, bao gồm các ngành và nhóm ngành sau: Kinh tế học, Kinh tế Đối ngoại, Kinh doanh, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị-Quản lý, Kinh doanh và Quản lý và đã học bổ sung kiến thức các học phần dưới đây:

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Quản trị học

3

2

Những vấn đề cơ bản về kế toán & tài chính trong doanh nghiệp

3

– Đã tốt nghiệp đại học các ngành khác và đã học bổ sung kiến thức các học phần dưới đây.

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Quản trị học

3

2

Những vấn đề cơ bản về kế toán & tài chính trong doanh nghiệp

3

3

Quản trị chiến lược

3

4

Quản trị nguồn nhân lực

3

3.1.2. Về thâm niên kinh nghiệm công tác

Người dự thi tuyển sinh phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác thực tế tính từ ngày có quyết định (hợp đồng) tuyển dụng, bổ nhiệm đến ngày nộp hồ sơ (thời gian theo học đại học không được tính vào thâm niên công tác). Ưu tiên người dự thi ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp phòng, ban (hoặc tương đương) trở lên thuộc các doanh nghiệp và tổ chức (điểm ưu tiên được xác định là một trong những tiêu chí để tính điểm thi Môn 1 – Đánh giá năng lực thí sinh).

3.2. Các môn thi tuyển sinh

Tuyển sinh Chương trình thạc sĩ Điều hành cao cấp bao gồm 3 môn sau:

3.2.1. Môn1: Đánh giá năng lực thí sinh

3.2.2. Môn 2: Quản trị học

3.2.3. Môn 3: Tiếng Anh

(Nội dung và hình thức 3 môn thi được quy định tại Phụ lục 1 đính kèm chương trình này)

Người dự thi tuyển sinh thỏa mãn một trong các điều kiện dưới đây sẽ được miễn thi môn Tiếng Anh:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng hoặc bằng cử nhân chất lượng cao của Trường Đại học Ngoại thương;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

d)Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định theo bảng dưới đây, trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

Tiếng Anh

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

Khung Châu Âu

3/6 (Khung VN)

4.5

450   PBT 133   CBT  45   iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

B1

–  (Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

–  Một số tiếng khác

Cấp độ (CEFR)

tiếng Nga

tiếng Pháp

tiếng Đức

tiếng Trung

tiếng Nhật

3/6 (Khung VN)

TRKI 1

DELF B1

TCF niveau 3

B1

ZD

HSK         cấp độ 3

JLPT N4

3.2. Xét trúng tuyển

Điều kiện xét trúng tuyển: Điểm của các Môn 1 và Môn 2 đạt 5 điểm trở lên và Môn 3 đạt từ 50 điểm trở lên.

Điểm xét trúng tuyển: Tính bằng tổng điểm của Môn 1 và Môn 2. Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp, cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

4. CÁCH THỨC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

4.1. CÁCH THỨC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

–  Thời gian đào tạo: 24 tháng nếu học vào các ngày thứ 7, chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần; 18 tháng nếu học tập trung vào các ngày trong tuần.

–  Trong khóa học, một số học phần đặc thù do các chuyên gia, khách mời và giáo sư nước ngoài đảm nhiệm có thể được triển khai vào các ngày hoặc buổi tối trong tuần, và được thông báo trước cho học viên.

–  Khóa học được tổ chức với tiêu chuẩn cao: phòng học được trang bị hiện đại; học viên được cung cấp tài liệu trước mỗi học phần, được phục vụ ăn nhẹ giữa giờ nhằm tăng cường trao đổi, giao lưu.

–  Trong quá trình học sẽ có ba chuyên đề thảo luận về các vấn đề đang được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, hoặc các vấn đề thực tiễn phát sinh tại chính nơi học viên đang công tác. Ngoài ra, dựa trên nguyện vọng và khả năng tài chính của học viên, nhà trường có thể tổ chức khảo sát thực địa ở trong nước hoặc nước ngoài (Nhật Bản, Mỹ, Anh, …).

–             Phương pháp giảng dạy: áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên là trung tâm, giảm thời gian dạy lý thuyết, tăng thời lượng cho thực hành thông qua các bài tập tình huống, thảo luận nhóm, thực hành và khảo sát thực địa, xây dựng đề án kinh doanh… nhằm phát huy khả năng nghiên cứu, tự nghiên cứu và làm việc nhóm của học viên.

–  Tăng cường sử dụng các phương tiện hiện đại cho giảng dạy và nghiên cứu, chủ động khai thác hệ thống tư liệu của thư viện và mạng thông tin để phục vụ cho đào tạo chương trình này.

4.2. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP KHÓA 1 THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP – EMBA (Từ tháng 12/2016 đến tháng 12/2018)

STT

Mã số học phần

Học phần

Số tín chỉ

 

Ghi chú

Phần chữ

Phần số

 

 

 

I

Học kỳ I ( Từ tháng 12/2016 đến 2/2017)

   
 

Phần 1: Kiến thức chung

(General Knowledge)

7

 

1

TRI

601

Triết học (Philosophy)

 

 

2

TOA

601

Thống kê ứng dụng cho nhà quản trị điều hành (Applied Statistics for Executives)

3

 

 

Phần 2: Kiến thức cơ sở ngành

(Core Knowledge)

6

 
 

Học phầnbắt buộc (Core course)

3

 

3

QTR

620

Quản trị kinh doanh quốc tế (International Business Management)

3

 

 

Học phần lựa chọn (Elective courses) – chọn 1 trong số 2 học phần

3

 

1

KET

605

Kế toán dành cho nhà điều hành (Accounting for executives)

3

 

2

KET

606

Kế toán tài chính và quản trị trong quyết định kinh doanh (Financial & Managerial Accounting for decision making)

3

 

II

Học kỳ II (Từ tháng 4/2017 đến tháng 7/2017)

 

 

 

Phần 3: Kiến thức chuyên ngành

(Professional Knowledge)

 

 

 

Module 3.1: Lãnh đạo kinh doanh trong môi trường toàn cầu (Managing business in a global context)

12

 
 

Học phần bắt buộc (Core courses)

6

 

1

QTR

621

Quản trị đổi mới sáng tạo (Innovation Management)

3

 

 

QTR

622

Quản trị chiến lược cho nhà điều hành (Strategic Management for Executives)

3

 

 

Học phần lựa chọn (Elective courses) – chọn 2 trong số 4học phần

6

 

 

QTR

623

Đạo đức kinh doanh và quản trị công ty (Business Ethics and Corporate Governance)

3

 

 

QTR

624

Lãnh đạo trong môi trường toàn cầu (Leadership in a Global Context)

3

 

 

QTR

625

Quản trị thay đổi (Change Management)

3

 

 

QTR

626

Khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa (Entrepreneurship and SME Management)

 

 

 

PLU

605

Pháp luật kinh doanh (Business Law)

3

 

 

Chuyên đề 1:

2

 

 

Module 3.2: Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management)

12

 
 

Học phần bắt buộc(Core courses)

6

 

 

QTR

627

Quản trị nguồn nhân lực chiến lược (Strategic Human Resource Management)

3

 

 

QTR

610

Hành vi tổ chức (Organizational Behaviour)

3

 

III

Học kỳ III (Từ tháng 8/2017 đến tháng 11/2017)

 

 

 

Học phần lựa chọn (Elective courses) – chọn 2 trong số 4 học phần

6

 

 

QTR

628

Văn hóa doanh nghiệp (Corporate Culture)

3

 

 

KDO

606

Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh (Communications and Negotiation in Business)

3

 

 

KDO

607

Tâm lý học, nhân tướng học và phong thủy cho nhà điều hành (Psychology, Astrology, and Geomacy for Executives)

3

 

 

QTR

629

Quản trị xung đột và giải quyết tranh chấp (Conflict Management and Dispute Settlement)

3

 

 

Chuyên đề 2:

1

 

 

Module 3.3: Quản trị điều hành theo chức năng (Cross-functional management)

12

 
 

Các học phần bắt buộc(Core courses)

6

 

 

TMA

604

Logistics và quản trị chuỗi cung ứng (Logistics & Supply Chain Management)

3

 

 

QTR

650

Quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao (Advanced Corporate Financial Management)

3

 

 

Các học phầnlựa chọn (Elective courses) – chọn 2 trong số 5 học phần

6

 

 

QTR

630

Quản trị hệ thống thông tin trong doanh nghiệp (Corporate Information System Management)

3

 

 

MKT

603

Quản trị marketing và thương hiệu (Branding and Marketing Management)

3

 

 

QTR

602

Quản trị tác nghiệp (Operations Management)

3

 

 

QTR

608

Quản trị rủi ro (Risk Management)

3

 

 

QTR

603

Quản trị dự án cho nhà điều hành (Project Management for Executives)

3

 

 

Chuyên đề 3:

1

 

 

Phần 4: Luận văn (Thời gian viết luận văn từ tháng 3/2018 đến tháng 9/2018)

(Thesis)

7

 
 

Tổng cộng

60

 

 

4.3. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN

Xem Phụ lục 3.

4.4. LUẬN VĂN

4.4.1. Yêu cầu đối với luận văn

a) Luận văn của chương trình là một báo cáo chuyên đề kết quả nghiên cứu giải quyết một vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức; hoặc báo cáo kết quả tổ chức, triển khai áp dụng một nghiên cứu lý thuyết, một mô hình mới… trong lĩnh vực chuyên ngành vào thực tế doanh nghiệp, tổ chức;

b) Luận văn phải có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn, giá trị văn hoá, đạo đức và phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam;

c) Luận văn phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác hoặc của đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ, rõ ràng tại vị trí trích dẫn và tại danh mục tài liệu tham khảo. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả, ch­ưa đ­ược người khác công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào;

d) Luận văn được trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc, khúc chiết, không tẩy xóa, được trình bày theo quy định của Trường Đại học Ngoại thương.

e) Khuyến khích học viên đăng ký đề tài liên quan đến những vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp, tổ chức nơi học viên đang công tác.

4.4.2. Người hướng dẫn luận văn

Mỗi luận văn có một hoặc hai người h­ướng dẫn, người hướng dẫn phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ. Tr­ường hợp có hai người hướng dẫn, người hướng dẫn thứ hai có thể là người có học vị thạc sĩ từ 3 năm trở lên cùng ngành đào tạo và có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm làm công tác thực tế thuộc lĩnh vực của đề tài; được hướng dẫn tối đa 2 học viên trong cùng thời gian.

4.4.3. Hội đồng đánh giá luận văn

Hiệu trưởng ký quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn đối với từng học viên. Hội đồng đánh giá luận văn có 05 thành viên, gồm: Chủ tịch, thư ký, 02 phản biện và 01 uỷ viên. Hội đồng đánh giá luận văn phải có tối thiểu hai thành viên ở ngoài trường, thuộc hai đơn vị khác nhau; trong đó, ít nhất có một người là phản biện. Người hướng dẫn không được là thành viên Hội đồng đánh giá luận văn.

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận văn là những người có học vị tiến sĩ từ 2 năm trở lên hoặc có chức danh phó giáo sư, giáo sư cùng ngành, chuyên ngành đào tạo với họcviên, có phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu lĩnh vực của đề tài luận văn. Trong số các thành viên Hội đồng đánh giá luận văn ngoài trường phải có tối thiểu một người đang làm công tác thuộc lĩnh vực của đề tài. Trường hợp không có người đang làm công tác thực tế đủ tiêu chuẩn thành viên hội đồng theo quy định trên thì có thể mời người có học vị thạc sĩ từ 3 năm trở lên cùng ngành đào tạo và có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm làm công tác thực tế thuộc lĩnh vực của đề tài tham gia làm ủy viên Hội đồng;

4.5. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP, CẤP BẰNG

– Đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương.

– Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của Nhà trường.

– Học viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, chương trình Điều hành cao cấp.

5. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN/CHUYÊN GIA

(Xem Phụ lục 2 đính kèm)

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HỌC TẬP

– Có đủ và đảm bảo tiêu chuẩn về phòng học lý thuyết, thực hành, phòng tin học, thiết bị dụng cụ… Thư viện có đầy đủ sách báo, tạp chí, để giảng viên và học viên nghiên cứu, cập nhật kiến thức. Mặt khác, nhà trường có thể liên kết với một số cơ sở kinh doanh có uy tín để bố trí cho giảng viên, học viên tham gia thực tập, tham quan, khảo sát.

– Các phòng học đa phương tiện, được trang bị các phương tiện giảng dạy hiện đại, có đầy đủ bàn, ghế, bục giảng, điện chiếu sáng.

– Có Thư viện phục vụ cho người học học tập và nghiên cứu.

7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

7.1. Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp theo định hướng ứng dụng, được thiết kế theo mô hình đơn ngành và tuân thủ các quy định chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7.2. Điều kiện thực hiện chương trình

Về giảng viên: giảng viên tham gia giảng dạy phải có trình độ từ tiến sĩ trở lên, đã qua bồi dưỡng sư phạm và có kinh nghiệm giảng dạy sau đại học.

Về báo cáo viên: nhà trường có thể mời các báo cáo viên tham gia trình bày tại một số học phần, chuyên đề trong chương trình đào tạo. Báo cáo viên là các nhà quản lý, lãnh đạo tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn; các chuyên gia khách mời có kinh nghiệm thực tiễn trong một số lĩnh vực đặc thù.

Về người học: chủ động, tích cực tham gia trong quá trình học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập theo chương trình, kế hoạch của Nhà trường, tôn trọng giảng viên, viên chức của Nhà trường.

7.3. Quản lý đào tạo

Đơn vị quản lý đào tạo: Khoa Sau đại học

Đơn vị quản lý chuyên môn: Khoa Quản trị kinh doanh

Trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng thành lập ban chỉ đạo chung để chỉ đạo việc thực hiện chương trình.

8. DỰ TOÁN CÁC KHOẢN THU-CHI

(Xem Phụ lục 4 đính kèm)

9. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

–  Chương trình Executive MBA, Trường Đại học Tổng hợp Hawaii

–  Chương trình EMBA của Université du Québec à Montréal (UQAM) Canada, Viện Đào tạo Quốc tế (ISB), Trường ĐH Kinh tế TPHCM

–  Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế dành cho nhà quản lý (iEMBA), Viện Công nghệ châu Á (AIT)

–  Chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh E-MBA, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân

–  Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cấp cao chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh hợp tác với trường Đại học Tây Bắc Thụy Sĩ

–  Thạc sĩ QTKD cao cấp chuyên ngành khoa học lãnh đạo, Trường Quản lý (SOM) thuộc AIT – Một học viện sau đại học đẳng cấp thế giới (chỉ chuyên đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ, nhất là thạc sĩ và tiến sĩ về QTKD

–  Chương trình EMBA, Đại học RMIT

–  Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tư vấn Quản lý Quốc tế (Executive MBA – Management Consulting International), Trường Đại học Bách Khoa TP HCM

–  Executive MBA, Đại học Warwich, UK

–  Executive MBA, Cranfield University, UK

–  Executive MBA, Melbourne Business School, Đại học Melbourne

–  MBA Executive, UNSW Australia Business School UNSW Sydney

–  EMBA, JOSEPH M. KATZ Graduate Business School; University of Pittburgh

–  EMBA, Wharton School – University of Pennsyvalnia./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS, TS Bùi Anh Tuấn