Chức năng, nhiệm vụ được giao

02/08/2016

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sau đại học

Khoa Sau đại học được thành lập ngày 30 tháng 8 năm 1995 theo Quyết định số 2992/GD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với chức năng đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ trên đại học trong các lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Việc thành lập Khoa Sau đại học là bước chuyển hướng quan trọng để Trường Đại học Ngoại thương trở thành cơ sở đào tạo toàn diện không chỉ ở bậc đại học mà còn cả ở bậc trên đại học trong các chuyên ngành Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế và Quản trị kinh doanh quốc tế.

Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Sau đại học cụ thể bao gồm:

♦ Tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo sau đại học (ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ) dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

♦ Tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo sau đại học liên kết với cở sở đào tạo ở nước ngoài.

♦ Xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo sau đại học mới.

♦ Tổ chức, quản lý các chương trình bồi dưỡng sau đại học.

♦ Tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh.

♦ Tổ chức nghiên cứu, trao đổi khoa học về quản lý và đào tạo sau đại học.