CHUẨN ĐẦU RA các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

07/11/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Nhà trường.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Số: 2751/QĐ-ĐHNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 02/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2015 – 2017, Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo ngày  04 tháng  09  năm 2019;

Xét đề nghị của các Ông/ Bà Trưởng Khoa Sau đại học, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trưởng các Viện/ Khoa chuyên môn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chuẩn đầu ra của mười một (11) chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và hai (02) chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Ngoại thương (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/ Bà Trưởng Khoa Sau đại học, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trưởng các Viện/ Khoa chuyên môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Bộ GD&ĐT (để báo cáo)

– Lưu: VT, K. SĐH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

PGS, TS Bùi Anh Tuấn