Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến cho NCS Lê Phương Thảo Quỳnh – K20 ngành Kinh tế quốc tế trong thời gian dịch Covid – 19

17/08/2021

Căn cứ các quy chế và quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Thông báo số 261/TB-ĐHNT ban hành ngày 12/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc đánh giá chuyên đề, luận án tiến sĩ cấp cơ sở, cấp trường, luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Xét diễn biến tình hình dịch Covid-19 và thông tin phản hồi về việc thành viên hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS có thể nằm trong nhóm người tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid ngày 12/5/2021.

Để đảm bảo kế hoạch đánh giá luận án tiến sĩ đã được công bố, an toàn cho thành viên Hội đồng, NCS và những người quan tâm tham dự, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến cho NCS Lê Phương Thảo Quỳnh – K20 ngành Kinh tế quốc tế trong thời gian dịch Covid – 19

Tên đề tài: Bẫy thu nhập trung bình: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam”, thuộc ngành Kinh tế quốc tế, mã số ngành: 9310106.

Thời gian tiến hành: 14h00 thứ Ba, ngày 28 tháng 09 năm 2021

Địa điểm tổ chức về mặt kỹ thuật: Phòng Hội thảo A901, tầng 9 nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội.

Thành phần tham dự trực tuyến: Các thành viên hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Phương Thảo Quỳnh, NCS Lê Phương Thảo Quỳnh, các thầy cô và những người quan tâm.

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm MS TEAM theo đường link sau:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aY6DllXYxRipMcYDezGI2nwkMpf0T9XgAcMbZBDASVWg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=473e9426-c61f-4cf3-be0c-a98a8b3993cc&tenantId=588b13a3-653b-4cf7-8ac0-59847eb2dc88

hoặc Team Code:  51wxvo8

Xin trân trọng cảm ơn!

Mọi hỗ trợ kỹ thuật kết nối và sử dụng phần mềm MS TEAM, xin vui lòng liên hệ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật:

  1. Thầy Hoàng Anh Đức: 0906289595
  2. Thầy Nguyễn Duy Thanh: 0909683666
  3. Thầy Nguyễn Hoàng Hải: 0947601161