Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá Chuyên đề 2 luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến cho NCS Phạm Xuân Trường, ngành Kinh tế quốc tế trong thời gian dịch Covid – 19

29/06/2021

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Thông báo số 261/TB-ĐHNT ban hành ngày 12/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc đánh giá chuyên đề, luận án tiến sĩ cấp cơ sở, cấp trường, luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đào tạo trình độ tiến sĩ của Nghiên cứu sinh, an toàn cho thành viên Hội đồng, NCS và những người quan tâm tham dự, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá Chuyên đề 2 luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến cho NCS Phạm Xuân Trường – Khóa 21, ngành Kinh tế quốc tế trong thời gian dịch Covid – 19

Tên đề tài: Phân tích mức độ bền vững của nợ công ở Việt Nam và một số khuyến nghị

Thời gian tiến hành: 09h00 thứ Sáu, ngày 02 tháng 7 năm 2021

Địa điểm tổ chức về mặt kỹ thuật: Phòng A.902, tầng 9 nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 phố Chùa Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội.

Thành phần tham dự trực tuyến: Các thành viên hội đồng đánh giá Chuyên đề 2 luận án tiến sĩ của NCS Phạm Xuân Trường, NCS Phạm Xuân Trường, các thầy cô và những người quan tâm.

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm MS TEAMS theo đường link sau:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAm1CytJCTaCsquCEoNoSz9Mk08O1qnwdc5tzrCdg6x81%40thread.tacv2/conversations?groupId=2fc91a2c-d5d5-4f29-b489-12bfd6ec1059&tenantId=588b13a3-653b-4cf7-8ac0-59847eb2dc88

hoặc Team Code: q75prme

Xin trân trọng cảm ơn!

*****

Mọi hỗ trợ kỹ thuật kết nối và sử dụng phần mềm MS TEAMS, xin vui lòng liên hệ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật:

  1. Thầy Hoàng Anh Đức: 0906289595
  2. Thầy Nguyễn Duy Thanh: 0909683666
  3. Thầy Nguyễn Hoàng Hải: 0947601161