Tổ chức và nhân sự của Khoa Sau đại học

02/08/2017

Tổ chức nhân sự của Khoa Sau đại học bao gồm Trưởng Khoa, Phó trưởng Khoa và các chuyên viên.

Ban lãnh đạo Khoa:

1. PGS, TS Tăng Văn Nghĩa – Trưởng Khoa

2. TS Nguyễn Văn Cảnh – Phó trưởng Khoa

Chuyên viên:

1. ThS Nguyễn Thu Hà

2. ThS Nguyễn Thị Thu Hằng

3. ThS Lê Thanh Thủy

4. TS Cao Thị Hồng Vinh

5. ThS Nguyễn Thị An Ly

6. ThS Vũ Hoàng Long

7. ThS Võ Thu Trang