THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021

27/10/2021

Để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2021 (dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2021) dựa trên Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương thông tin tới các anh chị ứng viên một số nội dung cần chuẩn bị như sau:

  1. Đối với điều kiện về văn bằng: Nếu anh chị đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) thuộc một số ngành phù hợp phải hoàn thành yêu cầu học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển; đối với các chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu (Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 5 Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)
  2. Đối với điều kiện về ngoại ngữ:

2.1 Đối với các ứng viên đăng ký chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Việt:

Anh chị phải có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

  • Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;
  • Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển (xem phụ lục đính kèm);
  • Đối với sinh viên đã tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương, bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên được cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2.2 Đối với các ứng viên đăng ký chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh:

Anh chị phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

  • Bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành ngôn ngữ Anh; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng tiếng Anh;
  • Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển (xem phụ lục đính kèm).

Đề nghị anh chị chuẩn bị văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp để kịp thời nộp hồ sơ cho Đợt 2 năm 2021.

Nhà trường sẽ có thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2021 chính thức trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

Phụ lục Bảng tham chiếu quy đổi một số văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 và bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ: xem tại đây.