Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Khánh Chi

06/06/2019

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Khánh Chi với đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Hoa Hồng

06/06/2019

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Hoa Hồng với đề tài: “Nghiên cứu hoạt động mua...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Trần Tuấn Minh

03/05/2019

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Trần Tuấn Minh với đề tài: “Chuyển giao công nghệ trong l...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Đức Nhân

03/05/2019

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Đức Nhân với đề tài: “Nghiên cứu mức độ hài lòng c...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Hồng Vân

03/05/2019

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Hồng Vân với đề tài: “Ứng dụng quản trị nguồn...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Trịnh Thị Thu Hằng

20/02/2019

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Trịnh Thị Thu Hằng với đề tài: “Hiệu quả quy mô của doanh...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cho NCS Bùi Hoàng Lân

24/10/2018

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh cho NCS Bùi Hoàng Lân với đề tài: “Marketing điện tử...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Lan Anh

05/10/2018

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Lan Anh Với đề tài: “Thâm hụt kép tại Việt Nam: Th...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Vũ Thị Bích Hải

06/09/2018

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Vũ Thị Bích Hải với đề tài: “Quản trị nhân sự nước ngoài...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Nhật Thu

27/07/2018

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Nhật Thu với đề tài: “Đổi mới cơ cấu hàng xuất...