Danh mục luận văn, luận án

NCS Trần Minh Nguyệt – KTQT – K20B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

22/06/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Trần Minh Nguyệt – K20B c...

NCS Nguyễn Thị Quỳnh Nga – QTKD – K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

14/06/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Nga...

NCS Hoàng Thị Thùy Dương – QTKD – K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

14/06/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thùy Dương...

NCS Hoàng Thị Thanh – QTKD – K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

08/04/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thanh – K20...

NCS Hoàng Hải Yến – QTKD – K20B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

08/04/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Hoàng Hải Yến – K20B...

NCS Trần Thanh Phương – KTQT – K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

25/03/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Trần Thanh Phương – K22 c...

NCS Hoàng Anh Duy – QTKD – K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

10/03/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Hoàng Anh Duy – K21 c...

NCS Đỗ Hương Giang – QTKD – K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

03/03/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Đỗ Hương Giang – K22...

NCS Hoàng Hải – KTQT – K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

03/03/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Hoàng Hải – K20A cùng nhữ...

NCS Nguyễn Đăng Khoa – QTKD – K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

09/02/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Khoa – K2...