Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Quản trị Kinh doanh Khóa 27A

03/12/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của lớp cao học Quản trị kinh doanh 27A;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau Đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học cao học Quản trị kinh doanh 27A, cụ thể như sau:

TT

Học phần

Lớp

Số lượng học viên

Thời gian thi

Ngày thi

Tên phòng thi

1.

Quản trị tác nghiệp

QTKD 27A

52

18h30

10/12/2021

K27A Quản trị tác nghiệp

2.

Kỹ năng lãnh đạo

QTKD 27A

52

18h30

12/12/2021

K27A Kỹ năng lãnh đạo

3.

Thị trường chứng khoán

QTKD 27A

52

18h30

14/12/2021

K27A Thị trường chứng khoán

4.

Tiếng Anh 2

QTKD 27A

52

15h00

17/12/2021

K27A Tiếng Anh tổng hợp

Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/ trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật