Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27AB ngành Kinh tế quốc tế, Kinh doanh thương mại và Tài chính – Ngân hàng (theo hình thức trực tuyến)

10/01/2022

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học Khóa 27 ngành KTQT, KDTM, và TCNH;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau Đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Khóa 27A, B ngành KTQT, KDTM và TCNH, cụ thể như sau:

TT

Học phần

Lớp

Số lượng học viên

Thời gian thi

Ngày thi

Ghi chú

1. Tiếng anh tổng hợp – TCNH27A (NC, UD)

– KTQT27A

– KTQT27B

– KDTM27

– TCNH27B (NC, UD)

45

9

8

11

35

13h00

14/01/2022

 

Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/ trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận liên quan: TTCNTT, TTĐBCL, Phòng Thanh tra