Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp BSKT chương trình Điều hành cao cấp EMBA, ngành Quản trị kinh doanh Đợt 1.2021

24/08/2021

Căn cứ thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ Đợt tháng 6 năm 2021;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau Đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Bổ sung kiến thức chương trình Điều hành cao cấp EMBA, ngành Quản trị kinh doanh Đợt 1.2021, cụ thể như sau:

TT

Học phần

Lớp

Số lượng học viên

Thời gian thi

Ngày thi

Tên phòng thi

1

Quản trị nhân sự

BSKT EMBA Đ1.21

04

8h30

Thứ bảy, 28/08/2021

BSKT-EMBA Đ1-21 Quản trị nhân sự

2

Các vấn đề về kế toán và tài chính trong doanh nghiệp

BSKT EMBA Đ1.21

04

14h00

Thứ bảy, 28/08/2021

BSKT-EMBA Đ1-21 Các vấn đề về KT&TC trong DN

3

Quản trị học

BSKT EMBA Đ1.21

04

8h30

Chủ nhật,

29/8/2021

BSKT-EMBA Đ1-21 Quản trị học

4

Quản trị chiến lược

BSKT EMBA Đ1.21

04

14h00

Chủ nhật, 29/8/2021

BSKT-EMBA Đ1-21Quản trị chiến lược

Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/ trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật