Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của chương trình thạc sĩ Quản trị Đổi mới sáng tạo, khóa 9, liên kết với trường Đại học Nantes, CH Pháp (theo hình thức trực tuyến)

14/12/2021

Căn cứ Lịch giảng dạy và học tập của lớp cao học Quản trị Đổi mới sáng tạo, khóa 9;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần bổ sung kiến thức và các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau Đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học Quản trị Đổi mới sáng tạo, khóa 9, cụ thể như sau:

TT

Học phần

Lớp

Thời gian thi

Ngày thi

Hình thức

Tên phòng thi

Ghi chú

1.

Final exam

MI9

14h00 – 18h00

18/12/2021

Bài tập lớn

MI09_FINAL EXAM

 

Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/ trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật