Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của các lớp BSKT ngành KTQT (TV, TA), KDTM, QTKD, TCNH, EMBA, QLKT và Luật KT (theo hình thức trực tuyến)

02/10/2021

Căn cứ Lịch giảng dạy và học tập của các lớp BSKT đợt tháng 9/2021 ngành KTQT (TV, TA), KDTM, QTKD, TCNH, EMBA, QLKT và Luật KT;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần bổ sung kiến thức và các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau Đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của các lớp BSKT đợt tháng 9/2021 ngành KTQT (TV, TA), KDTM, QTKD, TCNH, EMBA, QLKT và Luật KT, cụ thể như sau:

TT

Học phần

Ngành/ Chương trình

Thời gian thi

Ngày thi

Tên phòng thi

Ghi chú

1.

Lý luận Nhà nước & Pháp luật

Luật KT

18h – 19h30

06/10/2021 Thi CK_BSKT_LLNN&PL  

2.

Luật dân sự

Luật KT

20h – 21h30

06/10/2021 Thi CK_BSKT_Luật DS  

3.

Kinh tế vĩ mô

KTQT; QLKT

18h – 19h30

07/10/2021 Thi CK_BSKT_KT vĩ mô  

4.

Kinh tế vi mô

KTQT

20h – 21h30

07/10/2021 Thi CK_BSKT_KT vi mô  

5.

Quản trị nguồn nhân lực/QTNS

QTKD; EMBA

18h – 19h30

07/10/2021 Thi CK_BSKT_QTNNL/QTNS  

6.

Quản trị học

EMBA

20h – 21h30

07/10/2021 Thi CK_BSKT_QT học  

7.

Nguyên lý thống kê

QTKD

20h – 21h30

07/10/2021 Thi CK_BSKT_NL thống kê  

8.

Giao dịch thương mại quốc tế

KDTM

18h – 19h30

07/10/2021 Thi CK_BSKT_GDTMQT  

9.

Chính sách thương mại quốc tế

KDTM; QLKT

20h – 21h30

07/10/2021

Thi CK_BSKT_CSTMQT  

10.

Lý thuyết tài chính tiền tệ

TCNH

18h – 19h30

07/10/2021

Thi CK_BSKT_LTTCTT  

11.

Chiến lược tài chính doanh nghiệp

TCNH

20h – 21h30

07/10/2021

Thi CK_BSKT_CLTCDN  

Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/ trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật