Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của các lớp BSKT ngành KTQT (TV, TA), KDTM, QTKD, TCNH, EMBA, QLKT và Luật KT (theo hình thức trực tuyến)

13/10/2021

Căn cứ Lịch giảng dạy và học tập của các lớp BSKT đợt tháng 9/2021 ngành KTQT (TV, TA), KDTM, QTKD, TCNH, EMBA, QLKT và Luật KT;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần bổ sung kiến thức và các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau Đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của các lớp BSKT đợt tháng 9/2021 ngành KTQT (TV, TA), KDTM, QTKD, TCNH, EMBA, QLKT và Luật KT, cụ thể như sau:

TT

Học phần

Ngành/ Chương trình

Thời gian thi

Ngày thi

Tên phòng thi

Ghi chú

1.

Tư pháp quốc tế

Luật Kinh tế

18h00 – 20h00

21/10/2021 Thi CK_BSKT_TPQT

2.

Luật thương mại

18h00 – 20h00

19/10/2021 Thi CK_BSKT_Luật TM

3.

Pháp luật Kinh doanh quốc tế

18h00 – 19h30

01/11/2021 Thi CK_BSKT_PLKDQT

4.

Pháp luật Thương mại quốc tế

20h00 – 21h30

01/11/2021 Thi CK_BSKT_PLTMQT

5.

Những vấn đề cơ bản về Kinh tế và Tài chính trong doanh nghiệp

Điều hành cao cấp EMBA

18h00 – 19h30

26/10/2021 Thi CK_BSKT_Những VĐCB KT&TCDN

6.

Quản trị chiến lược

Điều hành cao cấp EMBA + Quản trị kinh doanh

18h00 – 19h30

25/10/2021 Thi CK_BSKT_QTCL

7.

Quản trị tài chính

Quản trị kinh doanh

20h00 – 21h30

25/10/2021 Thi CK_BSKT_QTTC

8.

Thanh toán quốc tế Tài chính – Ngân hàng

18h00 – 19h30

25/10/2021 Thi CK_BSKT_TTQT

9.

Thị trường chứng khoán

20h00 – 21h30

25/10/2021 Thi CK_BSKT_TTCK

10.

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

18h00 – 19h30

25/10/2021 Thi CK_BSKT_KTQT

11.

Kinh tế lượng

20h00 – 21h30

25/10/2021 Thi CK_BSKT_KTL

12.

Đầu tư quốc tế

Kinh doanh thương mại

18h00 – 19h30

25/10/2021 Thi CK_BSKT_ĐTQT

13.

Vận tải & bảo hiểm trong kinh doanh quốc tế

20h00 – 21h30

25/10/2021 Thi CK_BSKT_VT&BH trong KDQT

14.

Kinh tế đầu tư

Quản lý kinh tế

18h00 – 19h30

25/10/2021 Thi CK_BSKT_KTĐT

15.

Quan hệ kinh tế quốc tế

20h00 – 21h30

25/10/2021 Thi CK_BSKT_QH KTQT

Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/ trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật