THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA 27A và KHÓA 27B

06/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tâp và giảng dạy của các lớp cao học ngành Tài chính – Ngân hàng Khóa 27A và Khóa 27B;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau đại học thông báo về viêc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành TCNH 27A, TCNH 27B, cụ thể như sau:

1. LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN LỚP CH TCNH27A, CH TCNH27B

TT
Tên học phần
Giảng viên giảng dạy Lớp Thời gian thi chính thức Ngày thi Mã phòng thi Đơn vị quản lý chuyên môn
1 Tài trợ thương mại QT PGS, TS Đặng Thị Nhàn Lớp TCNH 27A (NC, UD) 18h30 07-12-21 CHTCNH27A(NC, UD)-TÀI TRỢ TMQT Khoa TCNH
2
Quy định & pháp luật trong tài chính
TS Hà Công Anh Bảo TCNH 27B (NC, UD) 18h30 14/7/2021 CHTCNH27B(NC,UD) – QUY ĐỊNH PL TRONG TC Khoa Luật
3 Quản trị rủi ro tài chính TS Nguyễn Đỗ Quyên Lớp TCNH 27B (NC, UD) 18h30 16/7/2021 CHTCNH27B(NC, UD)-QUẢN TRỊ RỦI RO TC Khoa TCNH
4 Tài chính quốc tế TS Kim Hương Trang Lớp TCNH 27A (NC, UD) 18h30 19/7/2021 CHTCNH27A(NC, UD)-TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Khoa TCNH
  1. Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams
  2. Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:
  • Giảng viên giảng dạy/trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật