THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÓA 27

06/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tâp và giảng dạy của các lớp cao học ngành Kinh doanh thương mại Khóa 27;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau đại học thông báo về viêc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành KDTM Khóa 27, cụ thể như sau:

1. LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN LỚP CH KDTM 27

TT
Tên học phần
Giảng viên giảng dạy Lớp Thời gian thi chính thức Ngày thi Mã phòng thi Đơn vị quản lý chuyên môn
1
CĐ 1: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
TS Bùi Duy Linh Lớp KDTM 27 18h30 12-07-2021 CHKDTM27- CĐỀ LOGISTICS & QLCCU Viện KT&KDQT
2 Pháp luật kinh doanh quốc tế TS Nguyễn Ngọc Hà Lớp KDTM 27 18h30 14/7/2021 CHKDTM27 – PHÁP LUẬT KDQT Khoa Luật
3 Marketing quốc tế PGS, TS Phạm Thu Hương Lớp KDTM 27 18h30 – 19h10 16-07-2021 CHKDTM27- MARKETING QT Viện KT&KDQT
  1. Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams
  2. Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:
  • Giảng viên giảng dạy/trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật