THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ KHÓA 27A và KHÓA 27B

06/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tâp và giảng dạy của các lớp cao học ngành Kinh tế quốc tế Khóa 27A và Khóa 27B;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau đại học thông báo về viêc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành KTQT K27A và 27B, cụ thể như sau:

1. LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN LỚP CH KTQT 27A,27B

TT
Tên học phần
Giảng viên giảng dạy Lớp Thời gian thi chính thức Ngày thi Mã phòng thi Đơn vị quản lý chuyên môn
1
Giao dịch thương mại quốc tế
TS Vũ Thị Hạnh Lớp KTQT 27AB 18h30 12-07-2021 CHKTQT27A B- GDTMQT Viện KT&KDQT
2 Logistics và QLCCU TS Nguyễn Thị Bình Lớp KTQT 27A 18h30 16-07-2021 CHKTQT27A – LOGISTICS&QLCCU Viện KT&KDQT
3 Luật kinh tế quốc tế TS Nguyễn Ngọc Hà Lớp KTQT 27A, KTQT 27B 18h30 23/7/2021 CHKTQT27AB-LUẬT KTQT Khoa Luật
  1. Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams
  2. Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:
  • Giảng viên giảng dạy/trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật