THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CH NGÀNH KTQT KHÓA 27A, 27B và LỚP CH NGÀNH TCNH KHÓA 27B

20/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành KTQT Khóa 27A, 27B và lớp cao học ngành TCNH Khóa 27B;
Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;
Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
Khoa Sau đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành KTQT 27A, 27B; TCNH27B, cụ thể như sau:
1. LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN LỚP CH TCNH27B và KTQT 27A, 27B

TT Tên học phần Giảng viên giảng dạy Lớp Thời gian thi  Ngày thi  Hình thức thi Mã phòng thi Đơn vị quản lý chuyên môn Ghi chú
1 Triết Học PGS, TS Đoàn Văn Khái TCNH 27B_NC,UD 18h30′ 26/7/2021 Thi viết online
(75 phút)
CH_TCNH27B (NC, UD)-TRIẾT HỌC Khoa LLCT  
2 Kinh tế và chính sách PT TS Lương Thị Ngọc Oanh Lớp KTQT 27A và Lớp KTQT 27B 18h30′ 26/7/2021 Thi viết online 

(tự luận, 60 phút)

CH_KTQT27A, 27B-Kinh tế &Chính sách PT Khoa KTQT  
3 Kinh tế quốc tế PGS, TS Từ Thúy Anh Lớp KTQT 27A và Lớp KTQT 27B 18h30′ 28/7/2021 Tiểu lu online (180 phút) CH_KTQT27A, 27B-Kinh tế quốc tế Khoa KTQT  
4 Kinh tế học quản lý PGS, TS Từ Thúy Anh
TS Chu Thị Mai Phương
Lớp KTQT 27A và Lớp KTQT 27B 18h30′ 30/7/2021 Tiểu luận online (180 phút) CH_KTQT27A, 27B-Kinh tế học quản lý Khoa KTQT  
2.      Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams
3.      Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với: Giảng viên giảng dạy/ trông thi; Cán bộ phụ trách lớp; Bộ phận kỹ thuật.