THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ KHÓA 4

06/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Luật kinh tế Khóa 4;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau đại học thông báo về viêc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Luật kinh tế Khóa 4, cụ thể như sau:

1. LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN LỚP CH LUẬT KINH TẾ 4A, 4B, 4C

TT
Tên học phần
Giảng viên giảng dạy Lớp Thời gian thi chính thức Ngày thi Mã phòng thi Đơn vị quản lý chuyên môn
1 Pháp luật về thương mại điện tử TS Hà Công Anh Bảo Lớp Luật KT 4B 18h30 07-12-21 CH LUAT4B-PLTMĐT Khoa Luật
2 Pháp luật doanh nghiệp PGS, TS Nguyễn Minh Hằng Lớp Luật KT 4B 18h30 19/7/2021 CH LUAT4B-PLDN Khoa Luật
3 Pháp luật về kinh doanh bất động sản PGS, TS Doãn Hồng Nhung Lớp Luật KT 4B 18h30 26/7/2021 CH LUAT4B-PLKDBĐS Khoa Luật
4 Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế TS Võ Sỹ Mạnh Lớp Luật KT 4A 14h00 15/7/2021 CH LUAT4A-HĐMBHHQT Khoa Luật
5 Pháp luật cạnh tranh PGS, TS Tăng Văn Nghĩa Lớp Luật KT 4A 18h30 22/7/2021 CH LUAT4A-PLcạnh tranh Khoa Luật
6 Pháp luật doanh nghiệp PGS, TS Bùi Ngọc Sơn Lớp Luật KT 4C 18h30 15/7/2021 CH LUAT4C-PL doanh nghiệp Khoa Luật
7 Hợp đồng tín dụng và các biện pháp bảo đảm TS Hà Công Anh Bảo Lớp Luật KT 4C 18h30 22/7/2021 CH LUAT4C-HĐ tín dụng và các BPBĐ Khoa Luật
8 Pháp luật đầu tư PGS, TS Tăng Văn Nghĩa Lớp Luật KT 4C 18h30 29/7/2021 CH LUAT4C-Pháp luật đầu tư Khoa Luật
  1. Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams
  2. Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:
  • Giảng viên giảng dạy/trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật