THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ KHÓA 2

03/07/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2, cụ thể như sau:

 

 1.      LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN LỚP CH QUẢN LÝ KINH TẾ KHÓA 2
TT Tên học phần Giảng viên giảng dạy Lớp Thời gian thi chính thức Ngày thi Mã phòng thi Đơn vị quản lý chuyên môn
1 Chuyên đề marketing địa phương PGS, TS Nguyễn Thanh Bình- TS Trần Thu Trang QLKT2A 18h – 18h40 20/7/2021 CHQLKT2A-MARKETING ĐP Viện KT&KDQT
2 Quản lý nhà nước về SHTT TS Vũ Thành Toàn QLKT2A 18h – 19h 19/07/2021 CHQLKT2A – QLNN về SHTT Viện KT&KDQT
3 Quản lý nhà nước về TMQT TS Vũ Thành Toàn QLKT2C 18h – 19h 14/07/2021 CHQLKT2C – QLNN về TMQT Viện KT&KDQT
4 Phát triển kinh tế vùng và địa phương TS Hoàng Hương Giang QLKT2B 17/07/2021 CHQLKT2B – PHÁT TRIỂN KT VÙNG&ĐP Viện KT&KDQT
5 Quản lý nhà nước về TMQT TS Vũ Thành Toàn QLKT2B 8h30 -9h30 18/07/2021 CHQLKT2B – QLNN về TMQT Viện KT&KDQT
6 Toàn cầu hóa và kinh tế số TS Vũ Thành Toàn QLKT2D 8h30 -9h30 17/07/2021 CHQLKT2D – TOÀN CẦU HÓA&KTS Viện KT&KDQT
7 Pháp luật kinh tế PGS, TS Bùi Ngọc Sơn QLKT2D 8h30 7/18/2021 CHQLKT2D – PHÁP LUẬT KT Khoa Luật
  1. Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams
  2. Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:
  • Giảng viên giảng dạy/trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật