THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HẾT HỌC PHẦN CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ KHÓA 2 THÁNG 11/2021

30/10/2021

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 2, cụ thể như sau:

  1. LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN LỚP CH QUẢN LÝ KINH TẾ KHÓA 2

TT

Tên học phần

Giảng viên giảng dạy

Lớp

SL học viên

Thời gian thi chính thức

Ngày thi

Mã phòng thi

Ghi chú

1

Chuyên đề Quản lý nhà nước về thuế

TS Vũ Huyền Phương

QLKT2C

14

18h00 – 19h00

24/11/2021

CHQLKT2C-QLNN về THUẾ  

2

Chuyên đề Marketing địa phương

TS Nguyễn Hải Ninh

QLKT2C

14

19h30 – 21h00

03/11/2021

CHQLKT2C-CĐ MARKETING ĐP  

3

Tiếng Anh Tổng hợp

TS Nguyễn Thị Dung Huệ

QLKT2C

14

8h00 – 12h00

29/11/2021

CHQLKT2C- TIẾNG ANH TH  

4

Đàm phán và quản lý xung đột

TS Phạm Thị Cẩm Anh

QLKT2C

14

18h00

26/11/2021

CHQLKT2C- ĐÀM PHÁN&QL XUNG ĐỘT  

5

Quản lý nhà nước về thương mại quốc tế

TS Vũ Thành Toàn

QLKT2D

25

18h00 – 19h00

13/11/2021

CHQLKT2D-QLNN về TMQT  

6

Quản lý nhà nước về thuế

TS Vũ Thành Toàn

QLKT2D

26

19h30 – 20h30

13/11/2021

CHQLKT2D-QLNN về THUẾ  

7

Chuyên đề Marketing địa phương

PGS, TS Nguyễn Thanh Bình

QLKT2D

25

14h00 – 15h30

21/11/2021

CHQLKT2D-CĐ MARKETING ĐP  
  1. Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams
  2. Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:
  • Giảng viên giảng dạy/trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật