Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành QTKD – KTQT – TCNH – KDTM – QLKT tuần từ 22/3/2022 đến 31/3/2022

18/03/2022

       Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 3, Quản trị kinh doanh Khoá 28A, Kinh tế quốc tế Khoá 28A, Kinh doanh thương mại Khoá 28A và Tài chính – Ngân hàng Khoá 28A;

       Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

       Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học tuần từ 22/3/2022 đến 31/3/2022, cụ thể như sau:

  1. Lịch thi các học phần theo hình thức trực tuyến lớp cao học QLKT3A – QTKD28A – KTQT28A – KDTM28A – TCNH28A: Xem tại đây.
  2. Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams
  3. Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:
  • Giảng viên giảng dạy/trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật