Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học ngành QTKD – KTQT- TCNH – KDTM – QLKT tuần từ 1/4/2022 đến 10/4/2022

01/04/2022

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học ngành Quản lý kinh tế Khóa 3, Quản trị kinh doanh Khoá 28A, Kinh tế quốc tế Khoá 28A, Kinh doanh thương mại Khoá 28A và Tài chính – Ngân hàng Khoá 28A;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học  tuần từ 1/4/2022 đến 10/4/2022, cụ thể như sau:

  1. LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN LỚP CH QLKT3A – QTKD28A – TCNH28A
TT Tên học phần Giảng viên giảng dạy Lớp Thời gian thi chính thức Ngày thi
1 Tiếng Anh 1 ThS Phan Kim Thoa TCNH28A (trong tuần) 18h – 20h30 13/04/2022
2 Triết học PGS, TS Đoàn Văn Khái TCNH28A UD-NC 18h -20h30 05/04/2022
3 Thống kê UD cho nhà quản trị ĐH TS Nguyễn Thị Tuyết Nhung QTKD28A ( trong tuần) 18h – 20h 08/04/2022
4 Tiếng Anh 1 ThS Phạm Thị Thu Giang QLKT3A 18h – 20h 01/04/2022
  1. Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams
  2. Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:
  • Giảng viên giảng dạy/trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật