Thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học MITPL8A, 8B và MIE3B tháng 1/2022 và tháng 2/2022

19/01/2022

Căn cứ Kế hoạch học tập và giảng dạy của các lớp cao học MITPL8A, MITPL8B và MIE3B;

Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 309/HD-ĐHNT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Khoa Sau đại học thông báo về việc tổ chức đánh giá hết học phần của lớp cao học MITPL8A, MITPL8B và MIE3B từ tháng 1/2022 đến tháng 2/2022, cụ thể như sau:

1. Lịch thi các học phần theo hình thức trực tuyến lớp CH MITPL8A, MITPL8B, MIE3B:

Chi tiết xem tại đây.

2. Phần mềm sử dụng để thi: MS Teams

3. Trong quá trình tổ chức thi mọi thắc mắc liên hệ với:

  • Giảng viên giảng dạy/trông thi
  • Cán bộ phụ trách lớp
  • Bộ phận kĩ thuật