Thông báo về Kế hoạch học tập KHÔNG TẬP TRUNG của học viên các loại hình/bậc đào tạo từ ngày 04/05/2021 đến hết ngày 16/05/2021 của Trường ĐH Ngoại thương.

03/05/2021

Căn cứ thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19, thông báo của Chính phủ và các địa phương về công tác phòng, chống dịch,

Căn cứ quyết định của Tập thể lãnh đạo trường ĐHNT tại cuộc họp ngày 02/05/2021,
Khoa Sau đại học thông báo như sau:

Học viên các loại hình/bậc đào tạo tại Trụ sở chính Hà Nội học KHÔNG TẬP TRUNG từ ngày 04/05/2021 đến hết ngày 16/05/2021.

Cụ thể:
Điều chỉnh tổ chức các lớp học các loại hình và ngành học như sau:
1. Toàn bộ các học phần tín chỉ được tổ chức giảng dạy TRỰC TUYẾN từ ngày 04/05/2021 đến hết ngày 16/05/2021 theo thời khóa biểu đang triển khai từ đầu giai đoạn, hệ thống sử dụng sẽ được thông báo chi tiết tùy kế hoạch của từng lớp.
Các giảng viên và học viên tuân thủ Một số lưu ý về công tác giảng dạy trực tuyến đối với giảng viên (giảng dạy các học phần cho học viên đào tạo trình độ thạc sĩ) và Nội quy học trực tuyến.

2. Các lớp học được bố trí thi tập trung trong thời gian học trực tuyến nói trên tạm thời HOÃN TỔ CHỨC THI cho đến khi có thông báo mới.