THAY ĐỔI MÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

06/04/2018

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ và Quyết định số 362/QĐ-ĐHNT-SĐH ngày 25/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Tờ trình của các khoa chuyên môn đang quản lý các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo (tạm thời) họp ngày 14/03/2018

Trường Đại học Ngoại thương ban hành Quyết định số 572/QĐ-ĐHNT ngày 05/04/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-ĐHNT-SĐH ngày 25/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương. Theo đó Nhà trường thay đổi các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và áp dụng bắt đầu cho Kỳ thi tuyển sinh năm 20218.

 

Môn thi tuyển sinh của các ngành, chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ cụ thể như sau: (click vào môn học để truy cập đề cương chi tiết)

Ngành, chương trình

Môn thi

Kinh tế quốc tế (Tiếng Việt)

– Môn chủ chốt: Kinh tế học

– Môn không chủ chốt: Kinh tế quốc tế

Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh

– Môn chủ chốt: Quản trị học

– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh

Tiếng Anh

Kinh doanh thương mại

– Môn chủ chốt: Chính sách thương mại quốc tế

– Môn không chủ chốt: Kinh doanh quốc tế

Tiếng Anh

Tài chính – Ngân hàng

– Môn chủ chốt: Nguyên lý cơ bản Tài chính – Ngân hàng

– Môn không chủ chốt: Phân tích chuyên đề Tài chính – Ngân hàng

Tiếng Anh

Chính sách và Luật thương mại quốc tế

– Môn chủ chốt: Kinh tế quốc tế

– Môn không chủ chốt: Pháp luật đại cương

Tiếng Anh

Kinh tế quốc tế (Tiếng Anh)

– Môn chủ chốt: Kinh tế học

– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh

Tiếng Anh

Điều hành cao cấp

– Môn chủ chốt: Quản trị học

– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh

Tiếng Anh

Luật Kinh tế

– Môn chủ chốt: Pháp luật đại cương

– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh

Tiếng Anh