Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-ĐHNT

01/03/2019

  1. Sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 572/QĐ-ĐHNT ngày 05/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-ĐHNT ngày 25/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương như sau:

“1. Môn thi tuyển sinh của các ngành/chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ cụ thể như sau:

 

TT

Ngành/chương trình Môn thi Hình thức thi
1 Kinh tế quốc tế

(Giảng dạy bằng Tiếng Việt)

– Môn chủ chốt: Kinh tế quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
2 Kinh tế quốc tế

(Giảng dạy bằng Tiếng Anh)

– Môn chủ chốt: Kinh tế quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết
3 Chính sách và Luật thương mại quốc tế – Môn chủ chốt: Kinh tế quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết
4 Quản trị kinh doanh – Môn chủ chốt: Quản trị học Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
5 Điều hành cao cấp – Môn chủ chốt: Quản trị học Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết
6 Kinh doanh thương mại – Môn chủ chốt: Chính sách thương mại quốc tế Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
7 Tài chính – Ngân hàng – Môn chủ chốt: Nguyên lý cơ bản Tài chính – Ngân hàng Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Viết
Môn Tiếng Anh Viết
8 Luật Kinh tế – Môn chủ chốt: Pháp luật đại cương Viết
– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh Vấn đáp
Môn Tiếng Anh Viết

(Đề cương ôn tập các môn thi đính kèm Quyết định này)”

  1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 15 về thời gian thi tuyển sinh như sau:

“3. Thời gian thi:

– Môn chủ chốt, môn không chủ chốt:120 phút

– Môn Tiếng Anh: 90 phút

– Các môn thi bằng phương thức kiểm tra năng lực khác được quy định trong chương trình đào tạo của các ngành/chương trình.”

  1. Bổ sung Đim e Khon 2 Điu 38 về điều kiện bảo vệ luận văn như sau:

“e) Trường Đại học Ngoại thương tổ chức ôn tập (nếu học viên có nhu cầu) và đánh giá trình độ ngoại ngữ của học viên. Căn cứ vào Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng thi đánh giá năng lực, trình độ ngoại ngữ để tổ chức đánh giá năng lực, trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học. Kết quả thi được công nhận trình độ tương đương Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và là kết quả đánh giá đầu ra về điều kiện ngoại ngữ để bảo vệ luận văn theo quy định tại Điều này.”

  1. Bổ sung Khoản 4 Điều 42 về công nhận kết quả học tập như sau:

“4. Công nhận kết quả học tập:

  1. a) Đối với các chương trình đào tạo trong nước

Học viên được công nhận kết quả học tập và được chuyển điểm của học phần đã tích lũy trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của một cơ sở giáo dục đại học khác sang học phần tương đương thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Ngoại thương theo quy trình, thủ tục sau:

– Học viên nộp đơn xin công nhận kết quả học tập, kèm theo bản sao có công chứng bảng điểm (bản dịch đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng nước ngoài) và đề cương chi tiết học phần (có xác nhận của cơ sở giáo dục đại học mà học viên đã học) cho Khoa Sau đại học;

– Khoa Sau đại học tổng hợp, chuyển danh sách, đơn xin công nhận kết quả học tập và đề cương chi tiết học phần của cơ sở giáo dục đại học mà học viên đã học cho Khoa chuyên môn phụ trách học phần;

– Trong vòng 01 tuần kể từ khi nhận được các giấy tờ trên, Khoa chuyên môn lấy ý kiến của Bộ môn phụ trách học phần về tính tương thích của học phần đang giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại thương với học phần học viên xin công nhận kết quả tại cơ sở giáo dục đại học học viên đã học và chuyển về Khoa Sau đại học. Tiêu chí xác định học phần tương đương được công nhận kết quả:

+ Có tên giống hoặc có nội dung giống với học phần trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương từ 80% trở lên;

+ Có số tín chỉ bằng hoặc lớn hơn so với thời lượng học phần trong chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại thương;

+ Đạt từ 5,5 điểm (điểm C) trở lên.

– Trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được phản hồi của Khoa chuyên môn, Khoa Sau đại học trình Ban giám hiệu xét duyệt và thông báo với học viên về kết quả công nhận.

– Học viên nộp lệ phítại phòng Kế hoạch – Tài chính theo quy định hiện hành cho học phần được công nhận kết quả học tập và xuất trình biên lai thu lệ phí cho Khoa Sau đại học để thực hiện việc chuyển điểm.

  1. b) Đối với các chương trình đào tạo ngoài nước

Học viên được công nhận kết quả và được chuyển điểm của học phần đã tích lũy trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại một cơ sở giáo dục đại học nước ngoài sang học phần tương đương thuộc chương trình đào tạo thạc sĩcủa Trường Đại học Ngoại thương trong trường hợp Trường Đại học Ngoại thương đã tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đó, cụ thể:

(1). Đối với học viên đã hoàn thành học phần trong chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài, để được công nhận kết quả và chuyển điểm, theo quy trình, thủ tục giống như đối với học viên tham gia các chương trình đào tạo trong nước quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này.

(2). Đối với học viên chuẩn bị tham gia chương trình trao đổi giữa Trường Đại học Ngoại thương với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài, để được công nhận kết quả và chuyển điểm, học viên thực hiện theo quy trình, thủ tục như sau:

– Học viên nộp đơn xin công nhận kết quả học tập và đề cương chi tiết học phần (có xác nhận của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài) cho Khoa Sau đại học;

– Khoa Sau đại học tổng hợp, chuyển danh sách, đơn xin công nhận kết quả học tập và đề cương chi tiết cho Khoa chuyên môn phụ trách học phần;

– Trong vòng 01 tuần kể từ khi nhận được các giấy tờ trên, Khoa chuyên môn lấy ý kiến của Bộ môn phụ trách học phần về tính tương thích của học phần giảng dạy ở Trường Đại học Ngoại thương và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài và chuyển về Khoa Sau đại học. Tiêu chí xác định học phần được công nhận kết quả học tập giống như các tiêu chí đối với học phần của chương trình đào tạo trong nước quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này.

– Trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được phản hồi của Khoa chuyên môn, Khoa Sau đại học trình Ban giám hiệu xét duyệt và thông báo với học viên về kết quả công nhận;

– Sau khi hoàn thành các học phần trao đổi tại trường đối tác, học viên nộp bảng điểm (bản sao và bản dịch đối với các chương trình bằng tiếng nước ngoài) và xuất trình biên lai thu lệ phí theo quy định hiện hành cho Khoa Sau đại học để thực hiện việc chuyển điểm.”

Đề cương chi tiết môn thi tham khảo tại đây.

Chi tiết  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-ĐHNTngày 25 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương tham khảo tại đây.